OSOBIŚCIE (about me)Nazywam się Marlena Chodkowska i witam Cię na mojej stronie!
 
Zajmuję się psychologią i szamanizmem...
wspieram tych, którzy pragną poznać siebie i zrozumieć otaczający świat!
Są głodni wiedzy i biorą pełną odpowiedzialność za swoje życie.

Skoro jesteś na mojej stronie to zakładam, że do tych osób należysz :) Bardzo się cieszę, że się tu pojawiłeś, ponieważ dzięki temu stworzyła się przestrzeń na nasze bliższe poznanie.
Zacznę od siebie, a może w przyszłości dowiem się czegoś również o Tobie!


 


Jestem CZŁOWIEKIEM zafascynowanym światem i ludźmi, PRZYJACIÓŁKĄ wszystkich bliskich mi osób, SPORTOWCEM z charakteru, PSYCHOLOGIEM i TERAPEUTĄ z powołania oraz SZAMANKĄ dzięki darom, które otrzymałam od losu. Zodiakalny lew, co mocno oddaje moją naturę. Kiedy jest na to czas uwielbiam spać do późna, biegać i wylegiwać się w słońcu, ale w chwilach działania jestem mocno zdeterminowana i skoncentrowana na znalezieniu najefektywniejszego rozwiązania. Nie ma problemu nie do przejścia, ani trudności nie do pokonania. Na wszystko jest sposób. Pytanie tylko, ile czasu potrzeba na jego odkrycie.

Zanim zdecydowałam się na pracę z drugim człowiekiem, przeszłam setki godzin pracy nad samą sobą, co dało mi niesamowitą możliwość rozwoju oraz wskazało drogę do polepszania jakości własnego życia. Znam z autopsji każdą jedną, proponowaną przez siebie technikę pracy. Nie eksperymentuję, działam w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie, ale i szczyptę magii. Podczas indywidualnych spotkań jestem często świadkiem małych i dużych cudów. Przemian tak oszałamiających i dynamicznych w swojej istocie, że mam pewność, iż człowiek jest zdolny do naprawdę wielkich rzeczy.
 

 
_______________________________________________________________________________________________

My name is Marlena Chodkowska and welcome to my website!
 
I combine psychological knowledge with shamanism ...
I support those who want to get to know themselves and understand the surrounding world!
They are hungry for knowledge and take full responsibility for their lives.
 
Since you are on my website, I assume that you belong to these people :) I will start with myself, and maybe in the future I will also learn something about you!
 
I am a HUMAN fascinated by the world and people, A FRIEND OF all people close to me, A SPORTSMAN by character, a psychologist and therapist by vocation, and a shaman thanks to the gifts that I have received from fate. A zodiacal lion, which strongly reflects my nature. When there is time for it, I love to sleep late, run and lie in the sun, but in the moments of action I am very determined and focused on finding the most effective solution. There is no insurmountable problem, and no insurmountable difficulties. There is a way for everything. The only question is how long does it take to discover it.
 
Before I decided to work with another person, I had gone through hundreds of hours of work on myself, which gave me an amazing opportunity for development and showed me the way to improve the quality of my own life. I know every single work technique I propose from my autopsy. I do not experiment, I operate on the basis of knowledge and experience, but also a pinch of magic. During individual meetings I am often a witness of small and big miracles. Changes so stunning and dynamic in their essence that I am sure that a person is capable of really great things.