WYKSZTAŁCENIE (education)

 
Zanim zdecydowałam się na pracę z drugim człowiekiem, przeszłam setki godzin pracy nad samą sobą, co dało mi niesamowitą możliwość rozwoju oraz wskazało drogę do polepszania jakości własnego życia. Znam z autopsji każdą jedną, proponowaną przez siebie technikę pracy. Nie eksperymentuję, działam w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie, ale i szczyptę magii. Podczas indywidualnych spotkań jestem często świadkiem małych i dużych cudów. Przemian tak oszałamiających i dynamicznych w swojej istocie, że mam pewność, iż człowiek jest zdolny do naprawdę wielkich rzeczy...

Skończone przeze mnie szkoły i kursy:

♦ Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim
 
♦ Szkoła Trenerów Intra Warszawa (Trener I stopnia)
 
♦ Studia Podyplomowe z Coachingu na WSB we Wrocławiu
 
♦ Racjonalna Terapia Zachowań
 
♦ Studium Treningu Interpersonalnego Intra Warszawa (trener II stopnia)
 
♦ Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień CareBrok
 
♦ Polski Instytut Ericksonowski (PIE): O miłości do jedzenia prawie wszystko – terapia zaburzeń odżywiania.
 
♦ PIE: Piękny umysł i jego cień – psychoterapia osób chorujących na schizofrenię
 
♦ PIE: Prosto w Oczy – psychoterapia zaburzeń lękowych
 
♦ PIE: Przebudzenie – psychoterapia indywidualna osób odczuwających niepowodzenia w związkach
 
♦ PIE: Nieoczekiwana lekkość bytu - psychoterapia następstw stresu
 
♦ PIE: Genogram klasyczny
 
♦ PIE: Całościowy cykl terapii rodzin
 
♦ Cykl edukacyjno-szkoleniowy z ustawień hellingerowskich w IPRO
 
♦ Kurs hipnozy regresyjnej
 
♦ Praktyczny Kurs Podstawowy Uzdrawiania Pranicznego
 
♦ Praktyczny Kurs Zaawansowany Uzdrawiania Pranicznego - Uzdrawianie Kolorowymi Pranami
 
♦ Praktyczny Kurs Psychoterapii Pranicznej
 
♦ Tajniki Aromaterapii
 
♦ Szkolenie z zakresu pracy z wewnętrznym dzieckiem
 
♦ Praca z symptomem – psychosomatyka

♦ Budzenie Szamańskich Technik Uzdrawiania i Oczyszczania W Nowej Erze Energetycznej. Połączenie z Naturą - Rambaud Francoise 

♦ Praca z Światłocieniem Duszy i Przebudzenie Duchowe

♦ Wchodzenie do Kronik Akaszy - Gabriel Orr

♦ Trening Uważności Mindfulness

♦ Praca z Master Plants - Roślinami Nauczycielami

♦ Malarstwo i rysunek. Studia podyplomowe na Akademi Sztuk Pięknych w Łodzi

♦ Aktualnie: Malarstwo na ASP w Łodzi. Studia magisterskie

_______________________________________________________________________________
Education
 
Before I decided to work with another person, I had gone through hundreds of hours of work on myself, which gave me an amazing opportunity for development and showed me the way to improve the quality of my own life. I know every single work technique I propose from my autopsy. I do not experiment, I operate on the basis of knowledge and experience, but also a pinch of magic. During individual meetings I am often a witness of small and big miracles. Changes so stunning and dynamic in their essence that I am sure that a person is capable of really great things ...
 
Completed schools and courses:
 
♦ Faculty of Psychology at the University of Warsaw
 
♦ Intra Trainer School in Warsaw (1st degree trainer)
 
♦ Postgraduate Studies in Coaching at WSB in Wrocław
 
♦ Rational Behavior Therapy
 
♦ Interpersonal Training Center Intra Warszawa (2nd degree trainer)
 
♦ School of Addiction Psychotherapy Specialists and Addiction Therapy Instructors CareBrok
 
♦ Polish Erickson Institute (PIE): About love to eat almost everything - eating disorder therapy.
 
♦ PIE: A beautiful mind and its shadow - psychotherapy for people suffering from schizophrenia
 
♦ PIE: Straight to the Eyes - psychotherapy of anxiety disorders
 
♦ PIE: Awakening - individual psychotherapy for people experiencing failure in relationships
 
♦ PIE: Unexpected lightness of being - psychotherapy of the consequences of stress
 
♦ PIE: Classic genogram
 
♦ PIE: The complete cycle of family therapy
 
♦ Educational and training cycle on Hellingerian settings in IPRO
 
♦ A course of regressive hypnosis
 
♦ Basic Practical Course in Pranic Healing
 
♦ Advanced Practical Course in Pranic Healing - Healing with Colored Pranas
 
♦ Practical Course of Borderline Psychotherapy
 
♦ Secrets of Aromatherapy
 
♦ Training in working with the inner child
 
♦ Working with the symptom - psychosomatics
 
♦ Awakening Shamanic Healing and Cleansing Techniques in the New Energy Age. Connection with Nature - Rambaud Francoise
 
♦ Working with the Lightening of the Soul and Spiritual Awakening

♦ Painting and drawing. Postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Łódź
 
♦ Currently: Painting at the Academy of Fine Arts in Łódź. Masters.